Suggestopedimetoden

Suggestopedimetoden har en helhetssyn på människan och lärandet. Metoden förenar olika sinnen för att lättare kunna lära sig ett nytt språk. Man använder musik, bilder, rollspel, dialog, lek, sång och ibland även dans. På så sätt tillgodoser man tilldeltagarnas olika inlärningsstilar.

Metoden utvecklades av en läkare, hjärnforskare och psykiatiker Georgi Lozanov (1926 - 2012) och musikpedagogen och lingvisten Evalina Gateva (1939-1997) i Bulgarien på 1960-talet.

Metoden är känd under namnet suggestopedi och ibland för Lozanovmetoden. Ordet suggest kan härledas till latinets suggere, som betyder att ha med sig. Lozanov menar att vi människor omges av stimuli, både på ett medvetet och ett undermedvetet plan. Det är därför viktigt att det finns så många positiva stimuli som möjligt för att få ett optimalt inlärningsklimat. Men Lozanov anser att engelskans suggest ligger närmare ordets betydelse. I undervisningen ges olika förslag på hur man kan lära sig. Inlärningsmiljön är mycket lustfylld och estetiskt tilltalande. Både vänster och höger hjärnhalva stimuleras genom de olika aktiviteterna. Ord och fraser lärs in i ett sammanhang på ett naturligt och avspänt sätt. Det är en metod som företaget arbetar för och tror på.